top of page

Alweer YouTube censuur?! Beleef "De Ontmaskering" ongecensureerd, live en dagvullend op 16 april.

Bijgewerkt op: 2 apr. 2023


Op 27 maart besloot YouTube het interview met Steven Arrazola de Oñate in ‘Het Spreekuur’, dat ik, Erwyn Annys, gepost heb in december 2022 en dat door meer dan 100.000 mensen bekeken, offline te halen. In dat bijna twee uur durende interview uit ik mijn oprechte bezorgdheid over verschillende aspecten van de bedreigde arts-patiënt relatie, de toenemende corruptie in de farmaceutische industrie en over de gevaren van de versnelde mRNA-technologie-uitrol op massaschaal. Deze nieuwe censuur actie van Big Tech toont aan dat we na een episode van dwangmatige massale vaccinatie in een episode zijn beland waarin de nadelige gevolgen ervan absoluut verborgen moeten blijven voor de burger.


Deze vaststelling motiveert ons om op zondag 16/4 onze bezorgdheden nog gefundeerder en gedetailleerder uit te leggen: waarom we dit allemaal meemaken en hoe deze aanslag op onze samenleving kon gebeuren.


Steven en ik zijn verheugd dat we die dag eveneens bijdrages kunnen aanbieden van zielsgenoten dr. Dick Bijl en Prof. dr. Paul De Hert. Tegenwind zal deze dag volledig vastleggen en achteraf in een videoeeks publiceren, in eerste instantie voor onze abonnees. Wij hopen dat u erbij kan zijn.


Dr. Erwin Annys

In januari 2021 concludeerde Erwin Annys, diensthoofd Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie, dat hij niet langer binnen een waardige arts-patiënt relatie kon functioneren ten gevolge van het dwingende massa-vaccinatiebeleid waarin eerlijke informed consent en bescherming van de patiënt niet langer mogelijk was. Hij achtte het zijn morele plicht zijn patiënten eerlijk te informeren over de angstcreatie en de misleidingen die door het beleid werden uitgerold. Zijn ervaringen resulteerden in het boek ‘Factcheck. Neen, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert.’ Daarin uit hij zijn bezorgdheid over de gevaren van het door de farmaceutische industrie afgedwongen concept ‘pandemisch massa-vaccineren’ met versneld ontwikkelde technologie op basis van genetisch materiaal. Op 16/4 geeft hij een overzicht van de onwetenschappelijkheden en misleidingen die de burger onderging om massa-vaccinatie met deze technologie mogelijk te maken en de corruptie van het onderliggende systeem die deze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. Hij geeft de huidige kennis omtrent de mRNA-vaccins mee hetgeen tot de onvermijdelijke conclusie leidt dat deze technologie zo snel mogelijk dient gestopt te worden. Tot slot worden oplossingen aangereikt om naar de toekomst toe een beteugeling van de ontspoorde macht van de farmaceutische industrie te realiseren en een eerlijke geneeskunde te herwinnen waarbij de patiënt centraal staat in plaats van het aandeelhouders- kapitalisme van de industrie.

Dr. Dick Bijl

Dick Bijl (1956) is oud-huisarts en epidemioloog. Hij schreef over medicijnen en vaccins als hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin en president van The International Society of Drug Bulletins (ISDB). Zijn mening is dat de meeste medicijnen niet werken en ook niet helpen. Hij schreef honderden artikelen en 8 boeken over medicijnen. In 2011 bracht hij de boodschap dat de griepprik niet werkt. Dat gaf nogal wat rumoer, vooral bij belangen verstrengelde artsen en onderzoekers. InGriep. Prikken, slikken of heel voorzichtig nietsdoen (2020) legde hij de wetenschappelijke onzin van de vaccins tegen de Mexicaanse griep en van het antivirale middel Tamiflu bloot. De onder aanvoering van de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus uitgegeven medicijnen kostten de burgers € 0,5 miljoen. Hijzelf boerde er goed van. Daarna schreef dr. Bijl met diverse experts Pandemische chaos (2021) en als laatste Voorbij de pandemische chaos (2022). Hierin wordt de vraag of we goed op weg zijn negatief beantwoord: De farmaceutische industrie en de grote multinationals hebben een machtsgreep gepleegd waardoor de democratie ernstig bedreigd wordt. Er is heel wat werk aan de winkel. Bijl heeft 2 websites: www.hetpillenprobleem.nl en www.overnu.nl waar kritische artikelen op worden gepubliceerd.

Prof dr. Paul De Hert

Paul De Hert is vice-decaan, gewoon hoogleraar en als grondrechtenspecialist werkzaam in de vakgroepen Interdisciplinaire Studies van het Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg (TILT). Hij schreef meer dan 500 bijdragen (in boeken en tijdschriften) en is lid van meerdere tijdschriften, waaronder Criminal Law and Philosophy. Hij doceert en doceerde onder meer (internationaal en Europees) Strafrecht, Internationale bescherming van de rechten van de mens, Rechtstheorie- Privacy & Data Protection. Hij is tevens voorzitter van de VUB Fundamental Rights Research Centre (FRC).

Op 16/4 gaat Paul in op een levensbeschouwelijke kwestie. Wat doen we met technologie en wat heeft technologie (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg) met geloof te maken?

Humanistisch ongeloof in hard geloof in technologie

Het moderne humanisme wordt gekenmerkt door tegenstellingen (bijvoorbeeld tussen rationalistische en religieuze humanisten) en leden van allerlei pluimage (vrijdenkers, atheïsten, remonstranten, vrijzinnige christenen en meer). Toch slaagde het humanisme er in via gezamenlijke standpunten en breed gedragen beginselverklaringen om als één groepering naar buiten te treden. Blinde vlek in discussies over het humanisme is de rol van technologie: sommigen noemen zich transhumanist en zijn wild enthousiast over technologie, andere zijn voorzichtiger en noemen zich natuurhumanist. Met de recente ontwikkelingen inzake technologie wordt het makkelijk om op autoritaire wijze mensen te volgen in hun doen en laten (surveillance) en ze te onderwerpen aan micromanagement. We hebben tijdens de pandemie allemaal QR codes leren gebruiken om naar het café te gaan. Ook belooft technologie ons een langer leven en boven-menselijke vermogens. Harrari schrijft in dat verband over de geboorte van de God-mens (homo deus) die de gewone mens vervangt (homo sapiens) Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het natuurhumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme. Net zoals elk humanisme is het natuurhumanisme een open, gemeenschappelijk te schrijven verhaal. Waarvan we hopen dat het bijdraagt aan een betere wereld.

Steven Arrazola de Oñate

Steven Arrazola de Oñate is voormalig luchtmachtofficier, hij was gedurende meer dan 15 jaar actief als Inlichtingen – en Veiligheidsofficier en hij nam deel aan verschillende buitenlandse missies in zowel het Midden-Oosten als in Afrika. Na zijn militaire carrière werd hij politiek actief bij Open Vld in zowel de lokale als de nationale politiek. In 2020 kroop hij in zijn pen om de misstanden in onze democratische maatschappij aan te kaarten. Een jaar later nam hij afstand van Open Vld én van de politiek. Steven was één van de zeldzame politici die in de crisis de moed vond om zich tegen het coronaverhaal uit te spreken, midden in de publieke ruimte. Zijn boek ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’ is een en niet-exhaustief werk waarin Steven vanuit zijn visie, een waardevolle historische neerslag maakt over de coronapandemie. Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming. Het boek legt de waanzinnige taferelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa. Steven was ook de host van podcast ‘Compleetdenkers’ en ‘Het Spreekuur’ en is momenteel bestuurder van een verzekeringskantoor. Hij is host en moderator van het ‘De Ontmaskering-dag event’ op 16 april.


DE ONTMASKERING DAG EVENT - 16 april 2023,

MC-SQUARE PHILIPSSITE 5B-1 LEUVEN

Inschrijving via www.moerasbever.com

Prijs: 50 euro voor de ganse dag inclusief lunch en drank tijdens de koffiepauzes: Ontvangst 8h.00 – Start 8h.40 – einde van de dag voorzien om 18h.00.

Nadien is er de gelegenheid om met de sprekers een glaasje te drinken en een babbeltje te slaan in Leuven (locatie wordt die dag medegedeeld).

493 weergaven2 opmerkingen
bottom of page