top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Nieuw autopsierapport onthult de oorzaak van 'plots' gestorven

Uit een belangrijk nieuw autopsie onderzoeksrapport blijkt dat drie mensen die kort na de vaccinatie met Covid onverwacht thuis zijn overleden zonder reeds bestaande ziekte, waarschijnlijk door het vaccin zijn gedood. Nog eens twee sterfgevallen bleken mogelijk aan het vaccin te wijten te zijn.


Het rapport, gepubliceerd in Clinical Research in Cardiology, het officiële tijdschrift van de Duitse hartvereniging, beschrijft de autopsies die in 2021 werden uitgevoerd in het universiteitsziekenhuis van Heidelberg. Onder leiding van Thomas Longerich en Peter Schirmacher werd vastgesteld dat bij vijf sterfgevallen die plaatsvonden binnen een week na de eerste of tweede dosis vaccinatie met Pfizer of Moderna, ontsteking van het hartweefsel als gevolg van een door het vaccin uitgelokte auto-immuunreactie de dood waarschijnlijk of mogelijk had veroorzaakt.


Samenvattend autopsieverslag van vijf sterfgevallen die waarschijnlijk of mogelijk zijn veroorzaakt door de Covid-vaccinsLymfocytaire immuuncellen (witte bloedcellen) zijn in blauw en bruin te zien in het hartweefsel, en veroorzaken een plaatselijke ontsteking die fataal bleek te zijn.


Bloedstolsels

In totaal werden in het rapport 35 lijkschouwingen bekeken die aan de Universiteit van Heidelberg werden verricht bij mensen die binnen 20 dagen na de Covid-vaccinatie overleden, waarvan er bij onderzoek 10 werden geacht te wijten te zijn aan een reeds bestaande ziekte en niet aan het vaccin. Voor de overige 20 sloot het rapport het vaccin niet uit als doodsoorzaak, aangezien de resultaten van de autopsie geen uitsluitsel gaven. Bijna alle overige gevallen hadden een cardiovasculaire oorzaak, zoals blijkt uit onderstaande tabel uit het aanvullend materiaal, waarin 21 van de 30 sterfgevallen worden toegeschreven aan een cardiovasculaire oorzaak. Eén daarvan wordt toegeschreven aan bloedstolsels (VITT) door vaccinatie van AstraZeneca (in het verslag werd specifiek gekeken naar sterfgevallen door myocarditis na vaccinatie), zodat er 20 overblijven door andere cardiovasculaire oorzaken.Voor de vijf sterfgevallen in het hoofdverslag die worden toegeschreven als waarschijnlijk of mogelijk te wijten aan de vaccins, verklaren de auteurs.
In alle gevallen ontbraken significante coronaire hartziekten, acute of chronische manifestaties van ischemische hartziekten, manifestaties van cardiomyopathie of andere tekenen van een reeds bestaande, klinisch relevante hartziekte.


Geen eerdere ziekte

Dit wijst erop dat de auteurs zich beperkten tot sterfgevallen waarbij er geen "reeds bestaande, klinisch relevante hartziekte" was, waardoor het rapport zeer conservatief is in welke sterfgevallen het bereid was de vaccins in rekening te brengen.


Dr. Schirmacher: "Wij hebben alleen gevallen opgenomen, waarin de constellatie ondubbelzinnig duidelijk was en er ondanks alle inspanningen geen andere doodsoorzaak kon worden aangetoond. In de andere gevallen kunnen wij effecten van het vaccin niet uitsluiten, maar hier hadden wij een alternatieve potentiële doodsoorzaak (b.v. myocardinfarct, longembolie). Bij ernstige ischemische cardiomyopathie is het bijna onmogelijk om effecten van myocarditis uit te sluiten of ontstekingsveranderingen als gevolg van vaccinatie definitief uit te sluiten. Deze gevallen werden niet opgenomen.


Wij hebben er niet naar gestreefd elk geval op te nemen of te vinden, maar de kenmerken van definitieve, onbetwistbare gevallen. Alleen op die manier kun je de typische kenmerken vaststellen; anders kunnen minder strenge criteria leiden tot "besmetting" van het collectief; het is absoluut aannemelijk dat wij door deze criteria nog meer gevallen hebben gemist, maar de bedoeling van onze studie was nooit kwantitatief of extrapolerend en er zijn talrijke positieve en negatieve vertekeningen. Maar wij wilden het feit vaststellen, niet de omvang."


Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de vaccins ook sterfgevallen veroorzaken wanneer er een onderliggende cardiovasculaire aandoening is, en dat is zelfs waarschijnlijker. Deze vijf sterfgevallen zijn dus het minimum van deze autopsiegevallen waarbij de vaccins betrokken zijn - die waarbij er geen andere plausibele verklaring is.


Het is hier vermeldenswaard dat Dr. Schirmacher aanvankelijk in 2021, toen de autopsies voor het eerst werden uitgevoerd, verklaarde dat zijn team had geconcludeerd dat 30-40 procent van de sterfgevallen te wijten was aan de vaccins. Deze eerdere schattingen geven ons misschien een betere indicatie van hoeveel van de sterfgevallen volgens de auteurs werkelijk toe te schrijven zijn aan de vaccins, wanneer ze niet beperkt worden door zeer conservatieve aannames (en kijken naar andere oorzaken dan myocarditis). Merk op dat deze percentages gebaseerd zijn op een selectie van sterfgevallen die kort na de vaccinatie plaatsvonden, niet op een willekeurige steekproef van alle sterfgevallen, dus de auteurs waarschuwen terecht dat op basis daarvan geen schatting van het individuele risico kan worden gemaakt.


Spike

Is bij de autopsie spike-eiwit van de vaccins aangetroffen in het hartweefsel? De monsters van de vijf aan vaccins toegeschreven sterfgevallen werden getest op infectieuze agentia, waaronder SARS-CoV-2 (in één geval werden "lage virale kopieën" van een herpesvirus gevonden, wat de auteurs onvoldoende achtten om de ontsteking te verklaren). Er werd echter niet specifiek getest op het virus spike-eiwit of nucleocapside-eiwit, zoals met succes is gebruikt bij andere autopsies om de toeschrijving aan het vaccin te ondersteunen, dus helaas was dit bewijs voor deze autopsies niet beschikbaar.

De autopsies in het rapport betreffen ook alleen doses 1 en 2, geen boosterdoses, en alleen sterfgevallen binnen 20 dagen na vaccinatie, dus het rapport gaat niet direct in op de vraag wat de oorzaak is van de verhoogde hartsterfte sinds de boosters vanaf de herfst van 2021, of op de vraag of de vaccins weken of maanden later een cardiovasculaire dood kunnen veroorzaken. (Andere autopsies hebben bevestigd dat het spike-eiwit nog weken of maanden na de vaccinatie in het lichaam kan overleven en een fatale auto-immuunaanval op het hart kan uitlokken).


Wat het rapport echter wel doet, is vaststellen dat mensen die plotseling overlijden in de dagen onmiddellijk na de vaccinatie wel degelijk kunnen zijn gestorven aan een vaccin-gerelateerde auto-immuunaanval op het hart. Het bevestigt ook hoe dodelijk zelfs milde door vaccins veroorzaakte myocarditis kan zijn - en daarom zijn studies zoals die uit Thailand, waarin bij ongeveer een derde van de tieners (29,2 procent) na vaccinatie door Pfizer cardiovasculaire bijwerkingen werden gevonden en bij één op de 43 (2,3 procent) subklinische hartontsteking, en de studie uit Zwitserland, waarin bij alle gevaccineerde mensen ten minste 2,8 procent subklinische myocarditis en verhoogde troponinespiegels (die wijzen op hartletsel) werd gevonden, zo verontrustend.


De auteurs van de nieuwe studie schrijven diplomatisch dat de "gerapporteerde incidentie" van myocarditis na vaccinatie "laag" is en dat de risico's van ziekenhuisopname en overlijden in verband met COVID-19 "naar verluidt groter zijn dan het geregistreerde risico in verband met COVID-19-vaccinatie" - waarbij zij met name weigeren zich vast te leggen op de officiële stellingen die zij plichtsgetrouw herhalen.


Het feit dat degenen die plotseling na vaccinatie overlijden, gestorven kunnen zijn aan de verborgen effecten van het Covid-vaccin op hun hart, staat nu dus vast in de medische literatuur. De grote resterende vraag is hoe vaak het voorkomt.826 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page