top of page

Studies en cijfers geven bevestiging: vaccineren is schadelijk voor de gezondheid

Je kan de laatste jaren geen officiële gezondheidswebsite meer raadplegen of zelfs geen wetenschappelijk artikel meer lezen of je wordt om de oren geslagen met de boodschap dat vaccinaties de grootste bijdrage ooit hebben betekend voor de gezondheid van de bevolking. Steeds weer wordt ons ingepompt dat het dankzij de vaccinatiecampagnes is dat wij erin geslaagd zijn om al die gevaarlijke besmettelijke ziekten te overwinnen. En steeds weer wordt ons verteld dat de pokken zijn 'uitgeroeid', dank zij 200 jaar (!) massaal vaccineren. Maar deze boodschap klopt niet met feitelijke gang van zaken. Het échte verhaal achter de geschiedenis van de vaccinaties vind je terug in het magistrale boek van Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk: "Dissolving Illusions, Disease, Vaccines, and the Forgotten History" (2013, 504 p.). En dat echte verhaal is zeer ontnuchterend. Het bewijst dat vaccinaties helemaal geen gunstige factor zijn geweest! Een van de sterkere illustraties van de nooit eindigende propaganda is het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie het betwijfelen van die onjuiste boodschap nu zelfs beschouwt als een bedreiging voor de volksgezondheid. Twijfelen aan het nut van vaccins is een gevaar voor de gezondheid! Eigenaardig genoeg ontbreekt bij deze boodschappen vaak enige objectieve bewijsvoering. Het zijn slogans die zo vaak worden herhaald dat niemand er nog vragen bij lijkt te hebben. Hersenspoeling, zo kan je het noemen. Of minstens toch pure propaganda. Waar zijn de vergelijkende studies die aangeven dat gevaccineerde mensen gezonder zouden zijn dan ongevaccineerde? Op al die websites, in al die tijdschriften: je vindt ze nergens. Ah neen, zulke vergelijkende onderzoeken worden niet gefinancierd door onze gezondheidsinstanties. Ze zouden immers verrassende conclusies kunnen opleveren.

Maar er bestaan wel degelijk enkele studies of onderzoeken die een objectief beeld proberen te schetsen van de échte impact van vaccinaties. Die worden dan – vaak op eigen kosten – uitgevoerd door enkele bezorgde artsen of onderzoekers. En dan gaat het niet over het niveau van de antistoffen of de effecten op de incidentie van één enkele beoogde kinderziekte. Dan gaat het om de algemene gezondheidstoestand zoals die kan afgemeten worden aan het aantal doktersbezoeken of het optreden van diverse aandoeningen en chronische ziekten. Wij hebben in een recente lezing een overzicht gegeven van die al te zeldzame onderzoeken die allemaal tot dezelfde conclusie leiden: niet gevaccineerde kinderen zijn véél gezonder dan gevaccineerde kinderen. Zie lezing 7 of download pdf. Je kan ook in deze Kontrast-rubriek alsook driedelige reeks "Wat is de impact van vaccinatie op de gezondheidstoestand van onze kinderen?", zie: Deel 1 / Deel 2 / Deel 3 Ter illustratie citeren we daaruit onze bespreking van de resultaten van de studie van Brian Hooker en Neil Miller: We merken dus dat de kinderen die strikt het Amerikaanse vaccinatieschema volgen ('fully vaccinated'):

  • 4x meer kans lopen op allergieën

  • 5x meer kans op autisme

  • 14x meer kans op maag-darmstoornissen

  • 17x meer kans op astma

  • 21x meer kans op ADD/ADHD

  • 28x meer kans op chronische oorontstekingen

  • maar ze hebben inderdaad wel 10 maal minder kans op waterpokken dan de baby’s die helemaal niet werden gevaccineerd.

Welke keuze zou een goed geïnformeerde ouder maken, denk je?


De controlegroep

Het meest overtuigende en verrassende vergelijkende onderzoek werd uitgevoerd door Joy Garner, die daarvoor ook een specifieke organisatie in het leven riep. Meer informatie kan je vinden op de website. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen april 2019 en juni 2020. Hieronder (in tabel 1) zie je het resultaat daarvan. De eerste cijferkolom van deze tabel vertegenwoordigt de frequentie van ziekten/aandoeningen bij de algemene Amerikaanse bevolking; de tweede kolom het aandeel bij de steekproef van Amerikanen die zelf geen vaccins hebben gekregen (maar eventueel wel een vitamine K-spuit hebben gekregen of invloed hebben ondergaan van de vaccinatie van hun zwangere moeders); de derde kolom het aandeel bij de zuiver ongevaccineerden. Tabel 1 Vergelijking van ziekten en aandoeningen bij drie categorieën Amerikaanse burgers


Op de aangegeven website kan je onder meer de onderstaande grafiek terugvinden. Veel uitleg is daarbij niet nodig. Het betekent heel eenvoudigweg dat de niet-gevaccineerde Amerikanen geen last hebben van ADHD, astma, artritis, diabetes, hartaandoeningen en kanker. Deze vaststelling is zo overdonderend dat iedereen zich afvraagt of er geen addertje onder het gras zit. Over de degelijkheid van de onderzoeksmethode hoef je je echter geen zorgen te maken. Op de website vind je alles tot in de kleinste details uitgelegd en verantwoord. Ga zeker ook zelf eens kijken!


Grafiek: Gezondheidsproblemen die niet voorkomen bij de ongevaccineerde controlegroep


Er bestaan dus wel enkele vergelijkende onderzoeken en die leiden allemaal tot dezelfde conclusie: vaccineren is schadelijk voor je gezondheid! Wat de overheid ons voorhoudt is misleidende propaganda, aangestuurd door ‘Big Pharma’ en gekanaliseerd door een hele resem proffen en onderzoekers met zware belangenconflicten.


Vaccinaties redden geen levens, ze kosten levens! De proef op de som


We kunnen de bewering als zouden vaccinaties duizenden mensenlevens redden zelf aan een kritisch onderzoek onderwerpen. De bewering werd enkele jaren geleden nogmaals breed uitgesmeerd in de pers naar aanleiding van de doctoraatsthesis van Maarten van Wijhe.


Die doctoraatsthesis gaat over de bijdrage van het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan het terugdringen van de daarin opgenomen zeven doelziektes (“The public health impact of vaccination programmes in the Netherlands”).


We vinden in deze doctoraatsthesis veel interessante gegevens en grafieken. De meest belangwekkende grafieken vind ik de onderstaande. Zij tonen de evolutie van het aandeel van elk van de zeven doelziektes van het RVP in de Nederlandse sterftecijfers. En zij bieden aan iedere onbevooroordeelde lezer een zeer bewijskrachtig inzicht in de echte relatie tussen de evolutie van de zeven ziektes en de rol van de vaccinaties. Bekijk elk van de zeven grafieken even nauwkeurig en tracht dan zelf de vraag te beantwoorden of de vastgestelde daling kan toegeschreven worden aan de vaccinatiecampagnes. Dat is immers de conclusie die de auteur trekt uit zijn analyse. Maar zijn eigen grafieken spreken dat tegen!


De cijfers en grafieken tonen volgens mij ondubbelzinnig aan dat de sterfte voor elk van de zeven ziektes al zeer sterk was gedaald vooraleer er op een systematische schaal aan vaccinatie werd gedaan. Daarenboven zijn er soms nog opflakkeringen lang nadat er massaal werd gevaccineerd. De sterftedaling toeschrijven aan de vaccinaties is in mijn ogen dus propaganda en misleiding, eerder dan wetenschap of informatie.


Daarenboven moet erop gewezen worden dat andere ziektes, zoals roodvonk bijvoorbeeld, eveneens verdwenen zijn, zonder dat er aan die daling ook maar één vaccin te pas is gekomen. De verschrikkelijke pest is eveneens verdwenen zonder enig prikje. Vaccins zijn dus helemaal niet noodzakelijk om besmettelijke ziektes te overwinnen.

Exponentiëel of lineair?


De doctoraatsthesis begaat daarenboven een vrij cruciale fout bij het berekenen van de ‘geredde’ levens. Kijk even aandachtig naar de onderstaande grafieken en de gekleurde curves. De grijze zones duiden aan sedert welk jaar er tegen deze ziektes wordt gevaccineerd. De auteur koos voor een wiskundige formule die de oppervlakte onder de blauwe exponentiële curve (in de grijze zone) berekent. Dat is een zeer betwistbare keuze, zeker als we kijken naar difterie en kinkhoest. Een veel correctere benadering zou zijn om hiervoor de rode lineaire curve te hanteren. De impact van deze weinig logische keuze is enorm groot omdat het net de difterie- en kinkhoest-sterfgevallen zijn die de uitkomst van de berekening bepalen (9.000 van de geschatte 9.500 geredde levens).Nu maakt het uiteindelijk niet zo veel meer uit of het nu gaat over enkele duizenden, dan wel enkele tientallen geredde levens. Er wordt immers bijna nooit bij verteld dat dit gaat over het verleden (de periode 1903-1992) en niet over de huidige toestand. Wat de ouders vandaag interesseert zijn de gegevens van vandaag. En we hoeven voor een correcte en actuele berekening van de “geredde” kinderlevens niet per se een beroep te doen op gesofisticeerde algebraïsche formules. Met gewone lagere school-rekenkunde kunnen we gemakkelijk zelf een berekening maken. Willen we dat even doen?

Nederland versus Belgie

Daarvoor gaan we kijken naar twee parameters. De eerste parameter is het sterftecijfer voor elk van de zeven doelziektes. De tweede parameter is het sterftecijfer van de baby’s en kinderen die overlijden ten gevolge van de vaccinaties zelf. Over die laatste parameter horen we niet bijster veel in de pers of op de websites van onze overheden. Daar lezen we alleen dat de prikken veilig zijn en slechts in héél uitzonderlijke omstandigheden aanleiding kunnen geven tot complicaties. Die verdoezeling van de bijwerkingen ontneemt de ouders die hun vertrouwen stellen in de overheidsinstanties echter een cruciaal element van de risicoanalyse die zij (zouden moeten) maken als zij hun baby’s en kleuters laten inspuiten met deze lichaamsvreemde producten. Vaccins zijn immers niet onschuldig en zeker niet ‘veilig’. Zij veroorzaken schade. Zij betekenen een aanval op deze prille baby-lichamen en hun immuunsysteem.

De meeste baby’s en kinderen doorstaan die aanval zonder veel langdurige problemen. Maar af en toe is er wel degelijk ernstige en blijvende gezondheidsschade, moeten kinderen gehospitaliseerd worden en vallen er zelfs dodelijke slachtoffers. Dus ja hoor! Er zijn soms ook sterfgevallen te betreuren. Niet veel, maar er zijn er: sterfgevallen veroorzaakt door de onschuldige en veilige prikken om onze peuters moesten ‘beschermen’ tegen gevaarlijke infectieziektes. In eigen land vinden we nergens informatie over deze vaccinatieschade. De instelling die de verantwoordelijkheid heeft om dit aspect op te volgen, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), acht het niet nodig hierover te rapporteren aan het publiek.

Gelukkig doen ze dat bij onze noorderburen wel. Het Lareb publiceert jaarlijks een verslag over de gerapporteerde bijwerkingen van het RVP. En in Nederland publiceert het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook een zeer degelijk en uitgebreid rapport over de evolutie van de ziekten waartegen wordt gevaccineerd door het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze beide bronnen stellen ons in staat om zelf een risicoanalyse uit te voeren.

Een risico-analyse

Hoeveel kinderen sterven er nog aan de zeven doelziektes? En hoeveel kinderen ondervinden er schade door de vaccinaties? We kunnen de gegevens weergeven in enkele grafieken. De onderstaande grafiek geeft de evolutie (in Nederland) van de sterftecijfers voor de zeven doelziektes.Vanaf de jaren ’70, dus sedert meer dan vijftig jaar, kan men de sterfgevallen op beide handen tellen. De gevaarlijke kinderziekten zijn al bedwongen sedert meer dan twee generaties. Maar het geprik ertegen wordt nog steeds driftig verdergezet.


En we kunnen nog meer focussen op de recente cijfers. Hieronder zien we de evolutie van de sterftecijfers voor de zeven doelziektes van het RVP tussen 1994 en 2020. Sedert 2004 schommelt die sterfte tussen de 0 en de 2 per jaar. Vooral kinkhoest eist af en toe nog mensenlevens.


En hieronder zien we de evolutie van de sterfte die geregistreerd werd door Lareb. Let wel, dit zijn de geregistreerde sterfgevallen, niet de erkende. Het Lareb erkent zo goed als nooit een gemeld sterfgeval als een sterfgeval veroorzaakt door het vaccin. Het gaat officiëel bijna altijd om een spijtige “coïncidentie”. De betrokken ouders zien dat echter helemaal anders.


Als we de beide parameters tezamen bekijken, dan komen we tot het onderstaande beeld:.


Conclusie: meer sterfgevallen door vaccinaties dan door ziektes

Over de periode 1994-2020 vielen er in Nederland welgeteld 51 sterfgevallen te betreuren voor mazelen, bof, rubella, kinkhoest, polio, tetanus en difterie. Dat is ongeveer twee sterfgevallen per jaar. Over diezelfde periode registreerde men in de gegevensbank van Lareb 113 sterfgevallen van baby’s die in verband worden gebracht met kindervaccinaties. Dat is meer dan vier per jaar.


Er stierven over deze periode dus 62 baby’s meer door de prik dan er gered werden van de ziektes waartegen onze gezondheidsautoriteiten hen per se wilden beschermen. Dat is dus heel wat anders dan de 6 à 12.000 geredde kinderlevens waarover de propaganda-machine het altijd weer heeft.


Vaccinaties redden geen mensenlevens, ze kosten kinderlevens! De bewering als zouden de lage sterftecijfers van de periode na de tweede wereldoorlog te danken zijn aan de vaccinaties klopt niet. Ze zijn te danken aan betere hygiëne en gezondheidszorgen. De daling van de mazelensterfte met meer dan 99,5% vooraleer men begon te vaccineren tegen mazelen toont dat ondubbelzinnig aan. En het verdwijnen van pest, cholera en roodvonk toont dat eveneens aan.


Wanneer keert het gezond verstand terug?


Dit artikel verscheen eerst op de blogpagina van www.vaccinatieschade.be

771 weergaven4 opmerkingen
bottom of page